สถานที่ผลิต

สถานที่ผลิตอาหาร นางสาวสุภาพร ตันเสถียร
บ้านเลขที่ 58/54 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 087-327-9522
                                      094-407-6001

ศูนย์บริการลูกค้าประชาสัมพันธ์ เบอร์โทร 065-208-8199